Pozwolenie na budowę

Budowa własnego domu to złożony proces inwestycyjny na, który składa się dużo formalności urzędowych. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ( uprawomocnionej ). Tylko niektóre roboty budowlane jak: budowa ogrodzenia, wolnostojącego, parterowego budynku gospodarczego do 25 m2, wiaty o powierzchni zabudowy do 25 m2, przydomowego basenu o pow. do 30 m2, docieplenie budynków do 12 m, budowa przyłączy itd. nie wymagają pozwolenia (wystarczające jest zgłoszenie prac budowlanych).

 

Aby architekt mógł wykonać projekt architektoniczno-budowlany, który spełni warunki niezbędne do uzyskania Pozwolenia na budowę musi mieć następujące dokumenty:

Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy.

Wypis z rejestru gruntów dotyczący zabudowywanej nieruchomości.

Warunki techniczne przyłączenia mediów.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami oraz zezwoleniami. Inwestor dołącza również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem składa się w Wydziale Architektury starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Czas oczekiwania może się jednak wydłużyć w sytuacjach bardziej skomplikowanych lub gdy wystąpią braki w dokumentacji i trzeba dokonać uzupełnień.

Uzyskane pozwolenie na budowę ważne jest przez trzy lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Do tego czasu należy rozpocząć budowę domu.

Adn.:  01.01.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane.  Lista prac zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę zwiększyła się.