Warunki zabudowy, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

O warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występujemy, gdy zamierzamy:

– wybudować dom lub inny obiekt budowlany, który wymaga pozwolenia na budowę,

– przebudować budynek, np. nadbudować piętro,

– zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.

Projekt planu miejscowego, zawierającego część tekstową i graficzną sporządzany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta.

Określone są w nim m.in.:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

– zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

W przypadku gdy nie ma planu miejscowego konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. Znajdziemy w niej podobne informacje co w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy nie musi jednak pozostawać w zgodności ze studium zagospodarowania przestrzennego.

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy muszą być spełnione odpowiednie warunki:

– działka musi mieć dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub przez prywatną drogę dojazdową lub służebność drogową.

– co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana.

– teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie uzbrojenia

– działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc.

– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna być wydana w ciągu 2 miesięcy.

Od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.